Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Reinier Uw Kwaliteitshovenier, statutair gevestigd aan de Lunterse Beekweg 3, 3925SR te Scherpenzeel. Reinier Uw Kwaliteitshovenier staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08214532.

Definities

Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

1. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden betreft Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW);
2. Duurovereenkomst:Een duurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de partijen zijn overeengekomen om voor een langere periode eenzelfde soort overeenkomst uit te voeren.
3. Opdrachtnemer:Reinier Uw Kwaliteitshovenier;
4. Opdrachtgever:een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf; en diensten en/of werkzaamheden en/of producten van Opdrachtnemer afneemt c.q. Opdracht verleent aan de Opdrachtnemer;
5. Opdracht:de Overeenkomst(en) van Opdracht tot dienstverlening
6. Overeenkomst:de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en Reinier Uw Kwaliteitshovenier waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst Reinier Uw Kwaliteitshovenier tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze voorwaarden wordt zowel over Overeenkomst als over een opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
7. Partijen:de Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.
8. Onder dienstverlening van de Opdrachtnemerwordt verstaan, maar niet gelimiteerd;

- Groenbeheer;
- Onkruidbeheer;
- Beplanten van tuinen.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Opdrachten, abonnementen, Overeenkomsten en elke rechtsbetrekking als gevolg daarvan of in verband daarmee tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever. Een en ander voor zover door Partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.
2. Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover hij in overleg met Opdrachtnemer schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Opdrachtnemer als zodanig zijn aanvaard. De overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de desbetreffende Overeenkomst en Opdrachtgever kan aan de overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten met Opdrachtnemer.
3. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
4. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsbetrekkingen tussen Partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen treden in werking, c.q. de gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden zal tussen Partijen toepasselijk zijn en treedt in de plaats van een eerdere versie van deze Algemene Voorwaarden, één maand na bekendmaking, of op een nader aangegeven datum, door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever dan wel een mededeling op de webpagina’s van Opdrachtnemer.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde de nieuwe bepalingen te vervangen van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Het bepaalde in het vorige lid wordt tevens toegepast op bepalingen uit de Overeenkomst.
8. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbod

1. Alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend van aard. Opdrachtnemer heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal veertien dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. De Opdrachtnemer mag het aanbod binnen uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.
3. Offertes c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe Opdrachten.
4. Een opgesteld aanbod leidt niet tot een verplichting van de Opdrachtnemer tot levering van een deel van de aangeboden zaken en/of prestatie tegen een Overeenkomstig deel van het tarief en/of de prijs.
5. Indien het aanbod en/of de offerte opgesteld is op basis van door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze onvolledig/onjuist blijkt te zijn of later wordt gewijzigd, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de opgegeven tarieven/(op)levertermijnen/prijzen aan te passen.
6. Modellen, voorbeelden, opgaven van afmetingen, kleuren, materialen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, op de website en promotiemateriaal van de Opdrachtnemer zijn zo accuraat mogelijk en gelden slechts ter aanduiding. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.
7. De gemaakte kosten ten behoeve van het aanbod mag Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening brengen, indien vooraf op deze kosten is gewezen.

Artikel 3 – Totstandkoming

1. Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt een Overeenkomst tot stand nadat een Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk door Opdrachtnemer is aanvaard of indien Opdrachtnemer met de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.
2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of materialen.
3. Indien door Opdrachtgever in de acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid of van welke aard dan ook, zijn aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand nadat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen Partijen te worden overeengekomen.
4. Voor zover Opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en de vertegenwoordiger of ge(vol)machtigde derhalve niet in eigen naam een Overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat, dient deze vertegenwoordiger of ge(vol)machtigde zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens Opdrachtgever met schriftelijk bewijs aan te tonen. Wijzigingen in de bevoegdheid van Opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of ge(vol)machtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Opdrachtnemer eerst van kracht worden nadat Opdrachtnemer daarvan schriftelijk door Opdrachtgever in kennis is gesteld.
5. Afspraken of Overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de Opdrachtnemer bevoegde medewerkers van de Opdrachtnemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.
6. Indien een Opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.

Artikel 4 – (Kosten van) meerwerk

1. Indien Opdrachtnemer het noodzakelijk acht dat er meerwerk nodig is voor het goed uitvoeren van de overeengekomen prestatie, komen deze kosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
2. Foutieve informatie, verstrekt door Opdrachtgever, kan tevens meerwerk opleveren of op een andere manier kostenverhogend werken. Deze kosten komen te allen tijde geheel voor rekening van Opdrachtgever.
3. Vertraging veroorzaakt op wat voor manier dan ook door Opdrachtgever kan kostenverhogend werken. Deze kosten komen te allen tijde geheel voor rekening van Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer zal altijd met de Opdrachtgever in overleg treden over een redelijk bedrag ter vergoeding. Een Opdrachtgever stemt automatisch in met de vergoeding indien hij niet in overleg wenst te treden met de Opdrachtnemer.
5. De Opdrachtnemer draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de Offerte opgenomen en zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de Offerte is uitgebracht als meerwerk conform dit artikel, bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 5 – Rechten en plichten van de Opdrachtgever

1. Voorafgaand en gedurende de uitvoering van de Overeenkomst is en blijft Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer alle benodigde informatie te verstrekken en alle benodigde medewerking te blijven verlenen, waarvan de Opdrachtgever weet dan wel behoort te weten dat deze informatie en/of medewerking relevant is c.q. kan zijn voor een correcte en voorspoedige uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie. Opdrachtnemer behandelt de door Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Opdrachtgever dient onder andere te zorgen dat de Opdrachtnemer tijdig over het terrein of ruimte kan beschikken waarop de werkzaamheden moeten worden verricht. Tevens dient de Opdrachtgever hiervoor alle benodigde medewerking te verlenen om onder andere – en niet limitatief - aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen mogelijk te maken.
3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werklocatie in een zodanige staat is dat Opdrachtnemer ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten.
4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door zijn gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas, water, voorzieningen voor het inzamelen van (bouw)afval en door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde medewerking te verlenen die nodig is, eventueel op verzoek van Opdrachtnemer, om alle zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die eventueel de werkzaamheden van Opdrachtnemer nadelig kunnen beïnvloeden of schade kunnen veroorzaken, te verwijderen.
6. Opdrachtgever dient tijdens en na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst zorgvuldig om te gaan met geleverde c.q. geplaatste zaken en/of goederen.
7. Indien Opdrachtgever niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. Niet nakoming van de in de vorige leden opgesomde plichten, leveren een (gedeeltelijke) niet nakoming van de verbintenis op aan de kant van Opdrachtgever.

Artikel 6 – Rechten en plichten van de Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer zal zich inspannen voor goede, kwalitatieve producten/goederen en voert de overeengekomen opdracht naar beste weten en kunnen uit.
2. De voornoemde verplichting betreft een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Opdrachtnemer is (geheel) vrij om te bepalen in welke volgorde Overeenkomsten worden uitgevoerd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd (een) derde(n) in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever wordt hierover vooraf geïnformeerd door Opdrachtnemer. Bij het inschakelen van de derde(n) zal Opdrachtnemer telkens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten die inschakeling van (een) derde(n) met zich meebrengt, komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de derde(n) hun aansprakelijkheid beperken voor de te leveren diensten, is Opdrachtnemer gemachtigd namens Opdrachtgever deze aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

Artikel 7 – Termijnen

1. Een in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen datum of termijn is niet fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer zal niet in verzuim zijn dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van vorenbedoelde termijn en hem daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken. Een termijn wordt in ieder geval verlengd met de tijd waarin de uitvoering van de Overeenkomst is belemmerd door toedoen van Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot schadevergoeding in het geval termijnen worden overschreden.
3. Indien de oplevering, aanvang of voortgang van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
- Opdrachtnemer niet tijdig alle noodzakelijke informatie van Opdrachtgever heeft ontvangen;
- Opdrachtnemer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen;
- Sprake is van overige omstandigheden die voor risico en rekening van Opdrachtgever komen;

heeft Opdrachtnemer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

4. In geval Opdrachtnemer, door omstandigheden die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, in verzuim is als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie, anders dan restitutie van reeds door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde bedragen voor door Opdrachtnemer verrichte diensten en/of werkzaamheden.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan Opdrachtgever te leveren of deze niet worden afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Opdrachtgever, mag Opdrachtnemer deze zaken en/of de zaken die voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van Opdrachtgever opslaan. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever dan binnen een door Opdrachtnemer gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
6. Indien Opdrachtgever na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Opdrachtnemer mag de Overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele alle vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Opdrachtnemer en/of het recht van Opdrachtnemer alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 8 – Oplevering/onderhoudstermijn

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk overgaan tot het verrichten van de diensten en/of werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer mag de Overeenkomst in delen uitvoeren en afzonderlijk factureren.
3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever op de hoogte op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond.
5. De werkzaamheden en de daarbij geleverde zaak zijn conform de Overeenkomst opgeleverd, op het moment dat Opdrachtgever deze heeft gecontroleerd en de opleverstaat voor goedkeuring heeft getekend.
6. De werkzaamheden/de zaak worden/wordt geacht te zijn goedgekeurd indien:

- Opdrachtgever een verstrekte opleverstaat niet binnen twee weken getekend aan Opdrachtnemer retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
- Opdrachtnemer geen opleverstaat heeft verstrekt en Opdrachtgever niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
- De bij de werkzaamheden geleverde zaak al voor het verstrijken van voornoemde termijn door Opdrachtgever in gebruik is genomen.

7. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de bij de werkzaamheden geleverde zaak/de zaak waaraan de werkzaamheden plaatsvonden, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door Opdrachtnemer voltooide werk.
8. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Indien er geen termijn is overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Opdrachtnemer herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.

  1. 9. Opdrachtnemer wijst Opdrachtgever op onvolkomenheden, fouten e.d. in de door of namens Opdrachtgever: 
  2. a. verstrekte documenten;
  3. b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
  4. c. gegeven aanwijzingen;
  5. voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Opdrachtnemer en hij hiermee bekend is of kan zijn.

Artikel 9 – De prijs

1. Alle vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en worden aan opdrachtgevers zijnde een consument inclusief BTW en aan opdrachtgevers zijnde een zakelijke klant exclusief BTW vermeld. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief eventuele kosten (zoals administratiekosten, transportkosten etc.). Het bovenstaande geldt, tenzij anders door Opdrachtnemer is aangegeven.
2. Tenzij er een uurtarief is overeengekomen, verricht Opdrachtnemer de overeengekomen prestatie tegen een vaste vergoeding.
3. Opdrachtnemer is vrij om de vaste vergoeding te verhogen als blijkt dat tijdens de uitvoering van Overeenkomst de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed was ingeschat en deze inschattingsfout niet te wijten is aan Opdrachtnemer en in redelijkheid niet van Opdrachtnemer had kunnen worden verlangd dat de werkzaamheden tegen de overeengekomen vergoeding wordt verricht.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd de verschuldigde prijs en kosten periodiek aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. In afwijking van lid 1 kan de Opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
6. Als een uurtarief wordt overeengekomen, wordt de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van dit uurtarief berekend. Behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever, is bij geschillen over het aantal bestede of in rekening gebrachte uren, de urenregistratie van Opdrachtnemer bindend.
7. De prijzen die genoemd worden in de offerte zijn alleen van toepassing indien het gehele aanbod uit de offerte (diensten en/of producten) wordt afgenomen. Opdrachtgever kan nimmer zelf een gedeelte afnemen en daarbij uitgaan van de prijzen die in een offerte genoemd zijn.
8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt nimmer een aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Opdrachtnemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
9. In de eerste maand van het kalenderjaar kunnen de prijzen/tarieven worden verhoogd, met dien verstande dat de indexering maximaal gelijk is aan de stijging van de consumentenprijsindex (CPI), Dienstenprijsindex (DPI) en Producentenprijsindex (PPI).
10. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de Overeenkomst voor Opdrachtnemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door onder andere maar daartoe niet gelimiteerd: overheidsmaatregelen, wijzigingen in de wet- en regelgeving, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de voor de werkzaamheden benodigde zaken, mag Opdrachtnemer de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen.
11. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst mag Opdrachtgever de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de Opdrachtgever binnen veertien dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat de Opdrachtgever met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 10 – Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever zijnde een consument dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Betaling door Opdrachtgever zijnde een zakelijke klant dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, door Opdrachtnemer tussentijds aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
5. De factuur is voldaan, indien en zodra het verschuldigde bedrag geheel door Opdrachtnemer is ontvangen.
6. Uitsluitend betalingen aan Opdrachtnemer werken bevrijdend.
7. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Opdrachtnemer te melden.
8. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
9. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de in lid 1 gesteld termijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
10. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is te allen tijde (al dan niet naar aanleiding van voornoemde kredietwaardigheidscontrole) gerechtigd alvorens (verder) te presteren van Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen en/of redelijke zekerheid - in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie - voor de nakoming van betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdrachtgever te verlangen. Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van Opdrachtnemer daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken. Indien Opdrachtgever voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Opdrachtnemer gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling is vereist en is Opdrachtnemer dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al zijn verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij Opdrachtgever in te roepen.
11. De aanneemsom kan door Opdrachtgever nimmer worden verrekend met andere vorderingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer.
12. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichting op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom incl. BTW en rente (met een minimum van € 500,- per vordering), tenzij Opdrachtnemer aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 11 – Garantie en conformiteit

1. Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de Overeenkomst en de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook als Opdrachtgever de zaak op een normale manier gebruikt.
2. Opdrachtnemer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien het doel waarvoor Opdrachtgever de te leveren zaken wil verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Opdrachtnemer alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang Opdrachtgever de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
5. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Opdrachtnemer - naar zijn keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
6. Opdrachtgever mag kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Opdrachtnemer. In dit laatste geval mag Opdrachtgever de Overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 12 – Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 1 maand volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Opdrachtnemer, nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. De Opdrachtgever (niet handelend in enig beroep of bedrijf) kan er geen beroep op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij de Opdrachtnemer niet binnen 2 maanden nadat hij dit heeft ontdekt, kennis heeft gegeven.
2. Indien de in het in lid 1 genoemde termijn niet in acht wordt genomen, kan de Opdrachtgever geen beroep meer doen op een eventuele non-conformiteit.
3. Bij de Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Bij klachten dient een Opdrachtgever zich allereerst te wenden tot de Opdrachtnemer.
5. Een klacht schort de verplichtingen van de Opdrachtnemer niet op, tenzij de Opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.
6. Geen klachten zijn mogelijk over:

-onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
- geringe onderlinge kleurafwijkingen;
-zaken die na ontvangst door Opdrachtgever van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Opdrachtnemer, zal de Opdrachtnemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
8. Als Opdrachtnemer oordeelt dat een klacht onterecht is uitgebracht, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen onderzoekskosten – aan de zijde van Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever. 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
9. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk opgeschort, en kan Opdrachtgever Opdrachtnemer nimmer op de nakoming van zijn verplichtingen aanspreken, zolang de overmacht situatie voortduurt, en zonder dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige vorm van een compensatie aan Opdrachtgever. Van overmacht is sprake indien zich, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, omstandigheden voordoen die de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, daaronder mede begrepen: epidemieën, quarantaine, oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is of de omstandigheid dat een prestatie die van belang is in verband met de door zijn zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, zoals maar niet beperkt tot storingen in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen, inclusief telecommunicatie verbindingen.
10. Indien door overmacht Opdrachtnemer langer dan één maand geheel of gedeeltelijk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, zij het dat indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, Opdrachtnemer gerechtigd is het reeds uitgevoerde deel c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren en Opdrachtgever gehouden is deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.Artikel 13 – Overmacht

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

2. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om eventuele schade tot een minimum te beperken.

4. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer schriftelijk in kennis van enige schade die zich heeft voorgedaan binnen 30 dagen nadat Opdrachtgever dergelijke schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien Opdrachtnemer niet binnen voornoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal Opdrachtnemer ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade.

5. De schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekering in het specifieke geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder een door Opdrachtnemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigen, verloren of tenietgaan, daaronder mede begrepen diefstal van eigendommen van Opdrachtgever die bij Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.

7. Schade van welke aard dan ook aan materiaal van Opdrachtnemer, door verwijtbaar handelen van Opdrachtgever, voortvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst, is derhalve voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Indien Opdrachtnemer zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens Opdrachtgever verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever die is veroorzaakt door de door opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van de werkzaamheden.

10. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan de aangelegde en/of door Opdrachtnemer onderhouden groenvoorziening, indien de schade is ontstaan door:

- ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Opdrachtnemer verstrekte instructies, adviezen, onderhoudsvoorschriften e.d.;

- ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;

- fouten, onvolledigheden e.d. in de door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie;

- gebreken, defecten e.d. in de door Opdrachtgever zelf ingekochte en/of aangebrachte/geïnstalleerde materialen en zaken;

- klimatologische omstandigheden. Dit betreft zowel schade ontstaan aan de geleverde zaken na levering als schade door gebreken die zich in een later stadium openbaren, maar het gevolg zijn van klimatologische omstandigheden tijdens/na het uitvoeren van de werkzaamheden;

- aanwijzingen of instructies van/namens Opdrachtgever;

- of als gevolg van een keuze van Opdrachtgever die afwijkt van wat Opdrachtnemer adviseerde en/of gebruikelijk is;

- of doordat door/namens Opdrachtgever onderhoud of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.

11. Opdrachtgever is in de gevallen zoals genoemd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en zal Opdrachtnemer vrijwaren voor eventuele claims van derden.

12. De aansprakelijkheidsbeperkingen als omschreven in dit artikel gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en/of van zijn leidinggevenden.


Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en/of te leveren zaken blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer, totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2. Onder vorderingen uit het vorige lid vallen tevens kosten die verband houden met de vordering, zoals rente en/of incassokosten.

3. Lid 1 is van Overeenkomstige toepassing op andere te leveren prestaties van Opdrachtgever.4. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

5. Opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren c.q. te behandelen.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien de Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Opdrachtnemer.


Artikel 16 – Duur van de Overeenkomst; opzegging

1. De (minimale) duur van de Overeenkomst is gelijk aan de duur waarvoor deze is afgesloten.

2. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt een Overeenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd met telkens eenzelfde duur, behoudens tijdige opzegging door Opdrachtgever of door Opdrachtnemer in overeenstemming met het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

3. Opdrachtgever kan de Overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzeggen tegen het einde van de overeengekomen duur, alsmede iedere verlengde duur, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één kalendermaand. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk en aangetekend op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één kalendermaand.

4. In geval van (tussentijdse) opzegging als in dit artikel bepaald heeft Opdrachtnemer recht op betaling van facturen die betrekking hebben op de tot de beëindiging van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden.

5. Opdrachtnemer mag de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever ontbinden op het tijdstip waarop Opdrachtgever:

- In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;

- (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

- Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

- Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

- Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een gedeelte van) zijn vermogen verliest.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. Opdrachtgever dient in geval van een (mogelijk) faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Opdrachtnemer hiervan onverwijld in kennis te stellen.

8. Opdrachtgever informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 17 – Annuleren/opschorten Overeenkomst

1. Bij een Overeenkomst tot het leveren van diensten heeft de Opdrachtgever (niet handelend in enig beroep of bedrijf) de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag dat de Overeenkomst wordt gesloten. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Opdrachtgever zich richten naar de door de Opdrachtnemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, brengt Opdrachtnemer de reeds gemaakte kosten in rekening bij Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer is, in aanvulling op lid 2 van dit artikel, gerechtigd bij Opdrachtgever zijnde een bedrijf een schadevergoeding wegens gederfde winst te vorderen in het geval van annulering voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. Het percentage dat Opdrachtgever in geval van annulering verschuldigd is (boven op de reeds gemaakte kosten), wordt vastgesteld op een percentage van 30% van de totale aanneemsom. Wanneer de aanneemsom niet is gefixeerd ten tijde van de annulering, wordt het percentage berekend over het aanneembare totaalbedrag.

4. Indien Opdrachtgever een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Opdrachtnemer de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

6. Opdrachtnemer mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door Opdrachtgever betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van Opdrachtgever.

7. Bij opschorting van de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Opdrachtnemer deze bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Opdrachtnemer zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.

8. Kosten die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien de uitvoering van de Overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Opdrachtnemer de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever ontbinden.


Artikel 18 – Geheimhouding

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatie verschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. In het geval Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde(n) mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens Opdrachtgever.

3. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die hen uit hoofde van de Overeenkomst ter kennis is gekomen de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Opdrachtnemer heeft tevens het recht om behaalde resultaten middels bijvoorbeeld statistieken als referentie te gebruiken voor onder andere potentiële klanten of partners.

5. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.


Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor – waaronder het octrooirecht, merkenrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – met betrekking tot producten welke hij gebruikt en/of ontwerpt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever c.q. de Overeenkomst, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de Overeenkomst eventueel door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door Opdrachtnemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken, van welke aard dan ook, van derden ter zake.

6. Opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7. In alle gevallen kan Opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten van de Opdrachtnemer niet gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn op welke manier dan ook voor de Opdrachtnemer.

8. Bij overtreding van de genoemde bedingen verbeurt Opdrachtgever ten gunste van Opdrachtnemer een dadelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete ten hoogte van € 2.000 ,- voor elke overtreding, vermeerderd met € 150,- voor iedere dag dat de overtredingvoortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 20 – Wijziging van de Overeenkomst

1. Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze wijzigingen of aanvullingen op schrift zijn gesteld en door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2. Indien een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de Overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst voor ogen hadden.

3. Indien zich na ondertekening van de Overeenkomst wijzigingen voordoen in wetgeving of regelgeving van dwingendrechtelijke aard en indien een en ander consequenties heeft voor de inhoud en/of uitvoering van de Overeenkomst, zullen Partijen andere afspraken met elkaar maken en daarbij zo dicht mogelijk bij de inhoud van de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen blijven.

4. Indien het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst door een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst wordt beïnvloed en/of indien een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële (een verhoging van prijs of tarief, of anderszins) en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover informeren. Wijzigingen die leiden tot meerwerk (of op enige andere wijze een verhoging van de kosten) komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 21 – Verval van vorderingen

1. Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar vanaf het moment waarop Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten worden met een feit op grond waarvan Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.


Artikel 22 – Overdracht rechten en verplichtingen

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, en Opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan Opdrachtnemer, om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, waaronder begrepen aan Opdrachtnemer gelieerde rechtspersonen en ondernemingen.


Artikel 23 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1. Alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

2. Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

3. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige Overeenkomst tussen Partijen en/of deze Algemene Voorwaarden en niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Bent u op zoek naar een hovenier in de omgeving van Amersfoort, Barneveld, Scherpenzeel of Soest?

Neem contact op en we komen graag langs om de mogelijkheden van tuinonderhoud te
bespreken.